Portal eBudownictwo – brama cyfrowych usług Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

portal eBudownictwo adres e-budownictwo.gunb.gov.pl

Portal eBudownictwo – brama cyfrowych usług Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił nowy portal eBudownictwo. Portal jest miejscem startowym do wszystkich usług i narzędzi cyfrowych urzędu dostępnych w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Prezentacja portalu odbyła się podczas ogólnopolskiego kongresu GUNB „Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce”, który odbył się 30 sierpnia w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. 

Nowy portal dostępny jest pod adresem  e-budownictwo.gunb.gov.pl.

W ciągu ostatnich trzech lat podjęliśmy wiele inicjatyw w ramach cyfryzacji procesu budowlanego. Właśnie udostępniamy bardzo ważne rozwiązanie, które stawia niejako kropkę nad ‘i’ tego procesu i scala wszystkie nasze projekty cyfrowe. Jest to portal eBudownictwo. Portal przygotowaliśmy przede wszystkim z myślą o obywatelach, którzy na każdym etapie realizacji budowy potrzebują korzystać z naszych cyfrowych rozwiązań. Tu znajdą je wszystkie w jednym miejscu, dostępne przez całą dobę i 7 dni w tygodniu  powiedziała podczas kongresu Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

O portalu

Główne cele budowy portalu eBudownictwo to:

  • udostępnienie wszystkich usług cyfrowych GUNB w jednym miejscu,
  • zwiększenie liczby użytkowników aplikacji uruchomionych przez GUNB,
  • popularyzacja projektu cyfrowych usług budowlanych.

Brama do usług

Z poziomu portalu można uzyskać dostęp do następujących aplikacji i systemów GUNB:

  • eBudownictwo Wnioski
  • Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)
  • Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)
  • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
  • Elektroniczny Centralny rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB)
  • eWykonaniaZastępcze
  • Akademia GUNB

Poprzez portal można także przejść do bazy wiedzy GUNB, listy pytań i odpowiedzi, bloga o cyfryzacji dostępnych na stronie gunb.gov.pl.

Ponadto, portal udostępnia informacje na temat Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB).

Celem projektu SOPAB jest dostarczenie urzędom w całej Polsce oprogramowania i sprzętu do prowadzenia spraw z obszaru budownictwa. W dłuższej perspektywie SOPAB ma zrealizować ideę „jednego okienka” do prowadzenia spraw obywateli z obszaru budownictwa.

Kongres GUNB

Kongres organizowany jest pod tytułem: „Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce”. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii w siedzibie ministerstwa, przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Celem kongresu jest podsumowanie dotychczasowych działań GUNB w obszarze cyfryzacji procedur prawa budowlanego i dalsza ich popularyzacja.

 

Strona kongresu

 

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chodzieży
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
w sprawie protokołów przeglądu przewodów kominowych e-protokół

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chodzieży informuje, że od 18 września 2023 r.
protokoły z kontroli okresowej przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych), o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane, sporządza się w formie dokumentu elektronicznego (e-protokół), z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego CEEB: https://zone.gunb.gov.pl/

e-protokół od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu CEEB będzie jedyną ważną formą, która potwierdza wykonanie przeglądu przewodów kominowych

Protokół w wersji papierowej – bez wpisania do systemu nie będzie miał żadnej mocy prawnej.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chodzieży zachęca do zapoznania się z systemem
teleinformatycznym oraz z szczegółowymi informacjami, które umożliwią w pełni korzystanie
z platformy CEEB. Adresy stron:

https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713
https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/ceeb-mozliwosci-pelnej-wersji-systemu-zone

W nowej wersji CEEB, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wdroży również moduły, które
pozwolą obywatelowi zamówić za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej
inwentaryzację budynku lub przegląd przewodów kominowych. Nowe funkcjonalności dedykowane
będą również pracownikom administracji publicznej, przedsiębiorcom, kominiarzom i osobom
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Chodzieży
Adam Hermaszczuk

INFORMACJA O ZMIANE ADRESU POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

PINB informuje, że z dniem 30.01.2023 r. zmianie ulegnie adres siedziby inspektoratu.
Nowy adres to:

Milcz 4b
64-800 Chodzież

Numery NIP, Regon, pozostają bez zmian.
Numery telefonów oraz adresy email także pozostają bez zmian.  

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach
obiektów wielkopowierzchniowych

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku wykonania do 31 maja kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane.
Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje. Celem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
O przeprowadzonej kontroli osoby kontrolujące mają obowiązek bezzwłocznie na piśmie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do usunięcia ich w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). Kopię protokołu, zawierającego nieprawidłowości mogące spowodować wyżej wymienione zagrożenia, osoba kontrolująca jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrolę potwierdzającą usunięcie uszkodzeń lub braków.

p.o. Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
Dorota Cabańska
Warszawa, kwiecień 2022

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

do właścicieli i zarządców placów zabaw

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.
Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).
Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanymi są m.in. obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowanych osobom niepełnosprawnym.
Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich
użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176- 2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

p.o. Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
Dorota Cabańska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko „inspektor nadzoru budowlanego w PINB Chodzież”

Szczegóły

Komunikat dotyczący utrzymania obiektów w okresie zimowym
Luty 2021 r

Szanowni Państwo,

W związku z okresem zimowym i nasileniem się zagrożeń  związanych
z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – intensywne opady śniegu, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, a także mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska proszę o zwrócenie uwagi na grubość pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach obiektów.
Pamiętać należy, iż ciężar objętościowy śniegu ulega zmianom i wzrasta zwykle  z czasem jego zalegania. Zgodnie z normą PN-EN 1991-1-3 „Obciążenie śniegiem” ciężar objętościowy świeżego śniegu to 100 kg/m3. Śnieg osiadły, a więc zalegający kilka dni po opadach, waży już 200 kg/m3. A zatem najniebezpieczniejszy jest śnieg stary, zalegający kilka tygodni, a nawet miesięcy po opadach. Wówczas jego ciężar może nawet osiągnąć od 250 kg/m3 do 350 kg/m3.

Zatem bardzo proszę o zwrócenie uwagi i jednoczesne zadbanie o prawidłowe  użytkowanie oraz utrzymanie obiektów budowlanych zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia  7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243, poz. 1623   z 2010 roku z późn. zm.).
Jednocześnie nadmieniam, iż oprócz nadmiaru śniegu z dachów należy usuwać sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe mogące zagrażać bezpieczeństwu osób znajdujących się w pobliżu budynku.
Wszelkie prace porządkowe związane z usuwaniem zalegającego śniegu należy prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów bhp.

Komunikat WWINBPobierz plik PDF

Komunikat-Prezesa-Krajowej-Izby-KominiarzyPobierz plik PDF


Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Czerwiec 2017 r.

do właścicieli i zarządców placów zabaw Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej). Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowanych osobom niepełnosprawnym. Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

(-) Jacek Szer

Warszawa, czerwiec 2017 r.